Skip to content

TUTKIMUS

Salaojituksen tutkimusyhdistys koordinoi salaojitusta ja pellon vesitaloutta käsitteleviä yhteistutkimushankkeita. Viime vuosina hankkeisiin ovat osallistuneet Salaojayhdistys ry, Luonnonvarakeskus (Luke), Aalto-yliopisto, Sven Hallinin tutkimussäätiö sr, Helsingin yliopisto ja Suomen ympäristökeskus. Tutkimusyhdistyksen koordinoimat käynnissä olevat hankkeet on esitelty alla. Aikaisemmista tutkimuksista on tietoa täällä.

VESITALOUDEN HALLINTA VESIENSUOJELUSSA (VesiHave)

Pellon vesitalouden hallinta on keskeinen tekijä sekä pellon tuottavuuden parantamisessa että vesistökuormituksen vähentämisessä. Maankuivatuksen on oltava kunnossa ennen kuin muista pellon perusparannustoimenpiteistä ja viljelytoimista saadaan optimaalinen hyöty. VesiHave-hankkeen päätavoitteena on selvittää paikallis- ja peruskuivatusjärjestelmien, eli salaojituksen ja valtaojien, tehokkuuden ja säädön vaikutuksia vesistökuormitukseen ja satotasoon. Tavoitteena on säätää pellon vesitaloutta siten, että maksimoidaan sato, turvataan kestävä maan rakenne sekä minimoidaan vesistökuormitus. Ojituksen ohella tarkastellaan myös muiden perusparannustoimenpiteiden vaikutuksia. Hankkeessa selvitetään myös maan kuivatustilan ja kasvihuonekaasupäästöjen välisiä yhteyksiä. Lisää tutkimuksesta

PERUSPARANNUKSET JA RAVINNETASE SUOMALAISESSA PELTOVILJELYSSÄ (PERA)

Pellon perusparannukset ovat sadontuottokyvyn perusta. Puutteellisen ojituksen vaikutukset voivat näkyä kasvukaudella liiallisen märkyyden aiheuttamina satotappioina ja sadonkorjuun onnistumisen vaarantumisena syksyllä pellon kantavuuden heikentyessä. Ongelmat pellon kuivatuksen tilassa aiheuttavat viljelijöille pahimmillaan alhaisia satoja vuodesta toiseen. PERA-hankkeessa selvitetään erityisesti pellon kuivatuksen tilan vaikutuksia panostuottavuuden tasoihin ja ravinnetaseisiin peruslohkotasolla. Kuivatusinvestointien kannattavuutta tarkastellaan viljelijän ja yhteiskunnan näkökulmista. Ravinnehuuhtoumariskiä arvioidaan lohkokohtaisen ravinnetaseen avulla, jota on tarkasteltu aiemmissa tutkimuksissa sekä typen että fosforin osalta, mutta ilman tietoa pellon kuivatuksen tilasta. Lisää tutkimuksesta

TUOTANTOSUUNNAN MUUTOKSEN VAIKUTUS SAVIPELLOLTA TULEVAAN RAVINNE- JA KIINTOAINEKUORMITUKSEEN (Gårdskullan kartanon tutkimusalue)

Tutkimuksen tavoitteena on selvittää veden sekä kiintoaineen ja ravinteiden kulkeutumisreittejä ja kuormitusta suhteellisen suuren peltolohkon (salaojaston valuma-alueen) mittakaavassa sekä sitä, miten valunta ja valumavesien pitoisuudet ja huuhtoumat muuttuvat siirryttäessä tavanomaisesta viljanviljelystä luonnonmukaiseen nurmiviljelyyn ja lihakarjan laidunnukseen. Pitkäaikaisen mittaustoiminnan tavoitteena on saada esille myös pellon kaltevuuden ja erilaisten sääolosuhteidenvaikutusta kuormitukseen sekä tuottaa aineistoja matemaattista mallinnusta varten. Malleja voidaan hyödyntää mm. peltoalueiden vesitalouden ja vesiensuojelutoimenpiteiden suunnittelussa. Lisää tutkimuksesta