Säätösalaojitus ja altakastelu

Sievin koekentällä toteutettiin TOSKA-hankkeessa kolmivuotinen (2015–2018) salaojakonetutkimus, jossa selvitettiin kaivavalla salaojakoneella ja aurakoneella tehtyjen ojitusten toimivuutta. VesiHave-hankkeessa koekentän mittauksia (pohjavedenpinnan syvyys, virtaama, sadanta, sato) jatkettiin.

VesiHave-hankkeessa puolet koepellosta muutettiin toukokuussa 2019 säätösalaojitetuksi ja toinen puoli jäi vertailualueeksi (tavanomainen salaojitus). Alueelle asennettiin valuntaveden padottamista varten säätökaivo. Lisäksi kokoojaojaan asennettiin pumppauskaivo veden johtamiseksi ojastoon altakastelua varten. Vesi pumpataan läheisestä (noin 200 m) Vääräjoesta. Koealue ja vertailualue erotettiin toisistaan muovikalvolla, jotta alueiden välillä tapahtuva veden liike saadaan estettyä. Lisäksi muovikalvo hidastaa säätökentällä vedenpinnan laskua ja vähentää pumpattavan kasteluveden tarvetta, kun vesi ei pääse valumaan alueelta pois.

Pohjavedenpinnan syvyyttä mitataan eri etäisyyksillä salaojasta aiemmin asennetuista pohjavesiputkista. Valunnan määrää mitataan molempien koealueiden kokoojaojista jatkuvatoimisilla ultraäänimittareilla. Vesinäytteitä otetaan automaattisella kokoomanäytekeräimillä, jotka koostuvat dataloggeriyksiköstä ja magneettiventtiileistä. Näytteistä analysoidaan kiintoaine-, fosfori- ja typpipitoisuudet. Jatkossa koealueilla mitataan kasvihuonekaasupäästöjä maan eri kosteustiloissa sekä selvitetään automaattisten vedenlaatuantureiden käyttöä.

Valtaojan padotus

VesiHave-hankkeessa valtaojan vedenpinnan padotusta ja säätöä tutkitaan Sievin Järvikylällä Korvenojassa. Korvenojan valuma-alue on 2,1 km2. Yli 60 % alueesta on peltoa ja loput metsää. Ojaa ympäröivät pellot ovat tasaisia, mutta maanpinta nousee melko nopeasti etäisyyden kasvaessa ojasta.

Vuonna 2015 peratussa Korvenojassa on ojarummun päähän asennettu settipato, jossa veden korkeuden säätö tapahtuu virtaussuuntaan nähden poikittain asetetuilla lankuilla. Tavoitteena on tutkia settipadon käyttömahdollisuuksia laajojen alueiden vesipinnan säätöön ja sitä, miten nopeasti vedenpinnan muutokset Korvenojassa johtavat peltojen pohjavesipinnan muutoksiin.

VesiHave-hankkeessa settipatoa alettiin säätää syyskuussa ja pohjavesiputket asennettiin peltoalueelle lokakuussa 2019. Pohjavedenpinnan vaihtelua voidaan tarkastella noin 50 hehtaarin alueella. Pohjavesiputkista muodostuu kaksi viiden putken linjaa. Kolmen metrin syvyyteen ulottuvat putket ovat 0, 10, 60, 140 ja 200 metrin etäisyyksillä valtaojasta. Lisäksi asennettiin kontrolliputki alimpaan maastonkohtaan sekä kaksi putkea ylemmäs rinteeseen. Pohjavedenpinnan mittauksia tehdään kasvukaudella lähtökohtaisesti viikon välein, mutta mittaustiheyttä muutetaan valuntatilanteen mukaan. Talvella mittausväliä harvennetaan.