Säätösalaojitus ja altakastelu Sievissä

JOHDANTO

Pohjois-Pohjanmaan Sievissä sijaitsevalla koekentällä toteutettiin TOSKA-hankkeessa (2015–2018) salaojakonetutkimus, jossa selvitettiin kaivavalla salaojakoneella ja aurakoneella tehtyjen ojitusten toimivuutta. VesiHave-hankkeessa hyödynnettiin olemassa olleita mittausjärjestelyjä jatkamalla koekentän mittauksia (pohjavedenpinnan syvyys, sadanta, salaojavalunta ja sato) ja tehtiin tarvittavat muutokset säätösalaojitusta ja altakastelua varten.

Säätökoekenttä Sievissä.
Säätökoekenttä Sievissä.

KOEJÄRJESTELYT

Puolet koepellosta muutettiin toukokuussa 2019 säätösalaojitetuksi ja toinen puoli jäi vertailualueeksi (tavanomainen salaojitus). Säätöalueelle asennettiin valuntaveden padottamista varten säätökaivo. Lisäksi kokoojaojaan asennettiin pumppauskaivo veden johtamiseksi ojastoon altakastelua varten. Kasteluvesi pumpataan läheisestä (noin 300 m) Vääräjoesta.

Koealueet: säätösalaojitus ja tavanomainen salaojitus
Koealueet: säätösalaojitus ja tavanomainen salaojitus

Koealue ja vertailualue erotettiin toisistaan muovikalvolla, jotta alueiden välillä tapahtuva veden liike saadaan estettyä. Lisäksi säätösalaojitusalueen ympäröivä muovikalvo hidastaa säätökentällä vedenpinnan laskua ja vähentää pumpattavan kasteluveden tarvetta, kun vesi ei pääse valumaan alueelta pois.

Muovikalvolla eristetty säätösalaojitettu alue.
Muovikalvolla eristetty säätösalaojitettu alue.
Muovikalvon asennus.
Muovikalvon asennus.

Pohjavedenpinnan syvyyttä mitataan pohjavesiputkista, jotka on asennettu eri etäisyyksille (0,2, 0,6, 2,5 ja 7,5 m) salaojista. Salaojavalunnan määrää mitataan molempien koealueiden kokoojaojista jatkuvatoimisilla ultraäänimittareilla. Vesinäytteitä otetaan automaattisella kokoomanäytekeräimillä. Näytteistä analysoidaan kiintoaine-, fosfori- ja typpipitoisuudet. Koealueilla mitataan myös kasvihuonekaasupäästöjä maan eri kosteustiloissa.

Pohjavesiputket koepellolla.
Pohjavesiputket koepellolla.
Mittauskaivot, etualalla säätökaivo.
Mittauskaivot, etualalla säätökaivo.

Vesinäytteitä otetaan automaattisella kokoomanäytekeräimillä. Näytteistä analysoidaan kiintoaine-, fosfori- ja typpipitoisuudet. Koealueilla mitataan myös kasvihuonekaasupäästöjä maan eri kosteustiloissa.

Virtaaman mittaus ja vesinäytteidenotto.
Virtaaman mittaus ja vesinäytteidenotto.
Kasvihuonekaasujen mittauskammio.
Kasvihuonekaasujen mittauskammio.

TULOKSET

Sadanta

Vuonna 2019 Sievin koekenttää lähinnä olevilla Ilmatieteen laitoksen havaintoasemien (Toholampi ja Ylivieska keskiarvo) sadannaksi mitattiin 504 mm, vuonna 2020 616 mm ja vuonna 2021 584 mm.

Salaojavalunta

Salaojavaluntaa mitataan jatkuvatoimisesti säätösalaojitetulta alueelta ja vertailualueena toimivalta tavanomaisen salaojituksen alueelta. Säätösalaojitetulla alueella padotus säätökaivossa aloitettiin 3.6.2019. Säätösalaojitetulle alueelle pumpattiin kasteluvettä heinäkuussa 2019 ja vuonna 2020 kesä-heinäkuussa. Käytössä ollut polttomoottorikäyttöinen
pumppu oli siinä määrin tehokas, että kasteluvettä purkautui säätökaivosta valtaojaan. Säätösalaojitusalueen salaojavalunnassa on pumppausjaksolla nähtävissä selvät piikit, jotka kasvattivat vuoden 2020 valuntaa huomattavasti tavanomaisesti salaojitettuun alueeseen verrattuna. Vuoden 2021 kesällä otettiin käyttöön aurinkokennotoiminen pumppu, jolla saatiin tasainen kastelutulos.

Sievi_valunta_2021

Pohjavedenpinnan syvyys

Pohjavedenpinnan syvyyttä mitattiin molemmilla alueilla eri etäisyyksille (0,2–7,5 m) salaojista asennetuista pohjavesiputkista. Säätökaivossa valuntavettä on padotettu vuoden 2019 kesäkuun alusta alkaen, kylvöaikoja ja muutamaa muuta lyhyttä katkoa lukuun ottamatta. Padotustaso on säätökaivon kohdalla ollut noin 50 cm maanpinnan alapuolella. Kesäaikaan säätösalaojitettua aluetta kasteltiin pumppaamalla vettä ojaston yläpäässä olevan jakokaivon kautta salaojastoon läheisestä Vääräjoesta. Vuonna 2021 salaojakastelua uudistettiin hankkimalla aurinkokennosta virtansa saava sähköpumppu entisen polttomoottorikäyttöisen tilalle.

Pohjavedenpinta oli kesäaikana padotuksen ja kastelun vaikutuksesta säätöalueella korkeammalla kuin verrokkialueella. Vuonna 2020 ero oli keskimäärin 28 cm, vuonna 2021 42 cm ja vuonna 2022 33 cm. Koealueen touko-elokuun sademäärät olivat 2019 181 mm, 2020 207 mm, 2021 327 mm ja 2022 287 mm. Talviaikana säätöalueen ja verrokkialueen pohjavedenpinnoissa ei havaittu eroa.

Sievi_pohjavesi_02_
Sievi_pohjavesi_75_

Salaojaveden laatu

Salaojaveden laatua analysoitiin kokoomanäytteitä säätöalueen ja vertailualueen kokoojaputkista. Syksyisin (2019, 2020, 2021) molemmilta alueita mitattiin verrattain matalia kokonaisfosforipitoisuuksia (0,01–0,09 mg l-1). Korkeimmat KOK-P-pitoisuudet havaittiin vertailualueella helmi-maaliskuussa 2020 sekä säätöalueella syksyllä 2020. Vuonna 2020 kokonaistypen pitoisuudet olivat molemmilla alueilla verrattain korkeita (12–30 mg l-1). Vuonna 2021 salaojavalunnan typpipitoisuudet laskivat selvästi, etenkin säätöalueella.

Sievi_pitoisuus_KOK-P_2021
Sievi_pitoisuus_typpi_2021

Säätösalaojitetun ja tavanomaisen ojituksen alueiden salaojavalunnan kiintoainepitoisuudet olivat mittaujaksolla pääosin lähellä toisiaan. Tosin vuoden 2021 loka-marraskuussa säätöalueen kiintoainepitoisuudet olivat noin puolet vertailualueen pitoisuuksista. Vertailualueen salaojavesi oli säätösalaojitettua sameampaa. Vuonna 2020 säätösalaojitetun alueen salaojavalunnan sameuden (FNU) keskiarvo oli 2,8 ja tavanomaisen salaojituksen alueen 3,6. Vuonna 2021 vastaavat lukemat olivat 1,7 ja 3,4.

Sievi_pitoisuus_kiintoaine_2021
Sievi_sameus_2021

Sato

Rukiin (2019), ohran (2020) ja nurmen (2021) sadot olivat hieman paremmat säätöalueella kuin verrokkialueella. Sadonlisä oli rukiilla reilu 4 %, ohralla noin 9 % ja nurmella 12 %. Säätöalueella sisäinen vaihtelu oli vertailualuetta pienempää.

Sievi_sato_2019_2020
Sievi_sato_2021