Skip to content

Perusparannukset ja ravinnetase suomalaisessa peltoviljelyssä (PERA)

Perusparannukset ja ravinnetase suomalaisessa peltoviljelyssä (PERA) -hanke toteutetaan Salaojituksen tutkimusyhdistys ry:n, Salaojayhdistys ry:n, Luken ja Sven Hallinin tutkimussäätiö sr:n yhteistutkimuksena vuosina 2017−2019. Hanketta rahoittavat Salaojituksen Tukisäätiö sr sekä maa- ja metsätalousministeriö.
Hankkeen perustana ovat havainnot perusparannusten tilan heikkenemisestä maassamme ja tilanteen aiheuttamasta ravinnehuuhtoumariskistä. Pellonvuokrauksen jatkuvan lisääntymisen voidaan olettaa heikentävän tilannetta edelleen.

Aineistona hyödynnetään laajoja ”Hyötyä taseista” -hankkeessa käytettyjä lohkokohtaisia tietoja, jotka yhdistetään peruslohkojen salaojitustietoihin, pellon hallintatietoihin sekä Ilmatieteen laitoksen sääaineistoon sekä ympäristösitoumuksen vaatimuksena olevaan peltomaan laatutestiin. Salaojituksen vaikutuksia tarkastellaan myös keräämällä lohkokohtaisia sato- ja ravinnetietoja muutamia vuosia sitten ojituksia tehneiltä tiloilta ja pitkäaikaisista kenttäkokeista.

Lohkokohtaisesta aineistosta analysoidaan sadon, lannoituksen, ravinnetaseiden (P, N), kuivatustilan, maalajin, kaltevuuden, fosforiluvun, maan rakenteen, viljelykasvin ja hydrologian välisiä riippuvuussuhteita tilastollisin menetelmin. Mallinnus tehdään monimuuttujamenetelmällä, jossa selitettävänä muuttujana on lohkokohtainen ravinnetase.

PERA -hanke tuottaa tietoa maatalouden ajankohtaisiin ja keskeisiin kysymyksiin. Yhteiskunnan ja yksittäisen viljelijän päätöksenteon tueksi saadaan tutkimustietoa pellon ojitustilan vaikutuksista ravinnetaseisiin, satoon ja ravinnehuuhtoumiin. Viljelijän näkökulmasta perusparannusten ja muuttuvien panosten käytön optimointi samanaikaisesti parantaa tilan taloutta. Veronmaksajien näkökulmasta maatalouden ympäristökorvausjärjestelmän tuotannonohjausta saadaan tehokkaammaksi ja paremmin tarkennetuksi. Politiikan suunnitteluun saadaan lisätietoa pellon kuivatuksen tilan vaikutuksista ravinnehuuhtoumariskiin ja jatkuvasti yleistyvän pellonvuokrauksen vaikutuksista pellon ojitukseen ja ravinnehuuhtoumariskiin Suomessa.

Työryhmä
Helena Äijö ja Olle Häggblom, Salaojayhdistys ry
Sami Ovaska ja Eero Liski, Luke
Maija Paasonen-Kivekäs, Sven Hallinin tutkimussäätiö sr